Zahtjev za izgradnju/rekonstrukciju nadgrobnog spomenika možete skinuti ovdje.

Korisnici grobnih mjesta dužni su brinuti se o uređenju i održavanju grobnih mjesta, na istima održavati red i čistoću, i to na način da ne ometaju drug grobna mjesta.
Svako korišteno grobno mjesto mora biti označeno prikladnim nadgrobnim znakom.

Natpisi na grobnicama i grobovima ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na umrlog.
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta

Prije izgradnje nadgrobnog spomenika korisnik grobnog mjesta mora ishoditi suglasnost Uprave groblja.

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti potrebno je priložiti:

 • idejnu skicu sa dimenzijama (tlocrt, nacrt, bokocrt) nadgrobnog spomenika
 • tekst natpisa na spomeniku,
 • dokaz o plaćenoj godišnjoj naknadi za korištenje grobnog mjesta,
 • dokaz o plaćenoj naknadi za odobrenje izgradnje,
 • presliku Rješenja o korištenju grobnog mjesta
 • ime, prezime, adresu te OIB tvrtke izvoditelja radova.

Korisnici grobnih mjesta i izvođači radova na izgradnji nadgrobnih spomenika dužni su se pridržavati slijedećih odredbi:

 • tlocrtna dužina i širina nadgrobnog spomenika mora biti u skladu sa ostalim grobnicama unutar polja u kom se nalazi,
 • visina nadgrobnog spomenika može biti maksimalno 45 cm, ovisno o ostalim grobnicama unutar reda ili polja u kom se nalazi
 • nadgrobni spomenici moraju biti izgrađeni od trajnog materijala, te moraju po obliku i načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima

Ako nadgrobni spomenik nije izrađen u skladu s izdanom suglasnošću, ili je izgrađen bez suglasnosti, a istu nije moguće ni naknadno dobiti, korisnik grobnog mjesta dužan je nadgrobni spomenik ukloniti najkasnije 15 (petnaest) dana od zaprimljenog naloga od Uprave groblja. U protivnom Uprava groblja će ukloniti nadgrobni spomenik i to na teret korisnika grobnog mjesta.

Pri izvođenju bilo kojih radova na groblju izvođači su dužni pridržavati se odredbi o radu na groblju, a posebice:

 • radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, u ljetnim mjesecima od 6-20 sati, a u zimskim mjesecima od 7-16 sati, nikako za vrijeme sprovoda, nedjeljom ili na dane vjerskih blagdana,
 • građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i drugo) može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da se time ne ometaju ostali korisnici,
 • u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka izvoditelj je dužan bez odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje,
 • za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti samo oni putovi i staze koje odredi Uprava groblja.
 • pribor potreban za izvođenje radova ne smije se prati na vodovodnim izljevima,
 • okolinu radilišta osigurati i zaštititi na način da se onemogući ili svede na najmanju moguću mjeru svako onečišćenje ili nastup štete postojećim grobnim mjestima i spomenicima.