OLYMPUS DIGITAL CAMERAK. D. Čavle d.o.o. vodi Upravu groblja na području Općine Čavle.
Na području Općine Čavle, nalaze se dva (2) groblja, i to groblje Cernik i groblje Grad Grobnik.

Grobljima na području Općine Čavle upravlja Komunalno društvo Čavle d.o.o. (u daljnjem tekstu: Uprava).
Groblja na području Općine Čavle su u vlasnišvu Općine Čavle.

 

Groblja su otvorena za posjet svaki dan:

U periodu od siječnja do veljače, studeni i prosinac od 7,00 do 17,00 sati
U periodu od ožujka do travnja i listopad od 7,00 do 20,00 sati
U periodu od svibnja do rujna od 7,00 do 21,00 sati.

Mještani su dužni na groblju održavati potpuni mir i postupati sa dužnim poštovanjem prema mrtvima.
Mještani su dužni pridržavati se naloga i uputa ovlaštenih osoba, ukoliko se tiču održavanja reda i mira na grobljima.
Djeca ispod 10 (deset) godina starosti mogu pristupiti samo uz pratnju odraslih osoba.

Na groblju je zabranjeno:

 • onečišćavati grobove, puteve, staze i uređaje,OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • obavljati bilo kakvu trgovinu,
 • bez odobrenja djelatnika ulaziti u mrtvačnicu u vrijeme koje nije predviđeno za posjete,
 • bukom narušavati mir na groblju,
 • dovoditi pse i druge životinje,
 • loviti,
 • napasivati stoku,
 • neovlašteno kositi travu,
 • gaziti po grobovima i nasadima, te oštećivati grobove, spomenike i nadgrobne spomenike i nadgrobne znakove, klupe i ostale objekte i uređaje,
 • pisati po grobnim spomenicima i znakovima,
 • trgati i odnositi cvijeće s grobova, iz cvjetnjaka i parkova na groblju,
 • oštećivati ogradu ili zid s groblja,
 • postavljati neprikladne slike, natpise i drugo.

Na groblju se mogu održavati samo skupovi koji su u svezi s pogrebom ili s uobičajenim spomenima. Vjerski obredi na groblju vrše se u skladu s propisima o vjerskim zajednicama.

DODJELA GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje za obiteljski grob, grobnicu za pokop više pokojnika, u času nastale potrebe za ukopom.
Uprava groblja dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme, uz naknadu te o tome donosi Rješenje, na temelju neposrednog zahtjeva korisnika.

Za dodjelu Rješenja za naslijeđeno ili prodano grobno mjesto svi potencijalni korisnici dužni su predati Upravi groblja zahtjev koji mora sadržavati:

 • original isprave na temelju koje je stekao pravo na korištenje navedenog grobnog mjesta (Rješenje o nasljeđivanju, darovni ugovor, kupoprodajni ugovor i sl.), ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • fotokopiju domovnice ili osobne iskaznice,
 • original Rješenja Porezne uprave Rijeka, o uplaćenom porezu na nekretninu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGrobna mjesta dodjeljuju se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja za svako groblje posebno, redosljedom prema brojevima raspoloživih grobnih mjesta označenih u Položajnom planu, na način da se u najvećoj mogućoj mjeri usvoje želje korisnika.

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika, koji je u trenutku smrti ili rođenja imao prebivalište na području Općine Čavle, osobi koja je član obitelji pokojnika ili osobi koja je s pokojnikom imala zaključen ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Članom obitelji pokojnika u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se: supružnik, vanbračni supružnik, djeca, uključujući i usvojenu djecu te njihovi supružnici i djeca, roditelji, skrbnici, braća i sestre i njihovi supružnici i djeca.

Iznimno, grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika s prebivalištem izvan područja Općine Čavle (Grada Rijeke; naselja Pašac, Svilno, Orehovica, a čija obitelj ima porijeklo u Općini Čavle.

Korisnik grobnog mjesta može ugovorom ustupiti korištenje grobnog mjesta uz suglasnost članova njegove obitelji koji imaju pravo ukopa i suglasnost Uprave groblja trećoj osobi koja ima prebivalište na području Općine, a nema na korištenju grobno mjesto na jednom od groblja.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređenjem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znanci, ograda groba isl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

Grobovi koji su proglašeni spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenima već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.
Grobovi u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba ne mogu se smatrati napuštenima, već je o njima dužno brinuti se Izvršno tijelo Općine Čavle, a održava ih Uprava groblja o trošku Općine Čavle.

O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta i grobnica dužni su se brinuti korisnici grobnog mjesta
Ako korisnici grobova ili grobnica iste ne održavanju, Uprava groblja dužna ih je upozoriti na njihove obveze. Ukoliko ni tada ne urede grobove ili grobnice koje su im dodijeljene na korištenje, Uprava groblja će to učiniti o trošku korisnika.

Korisnik grobnog mjesta dužan je grobno mjesto koje koristi uređivati na primjeren način, te održavati red i čistoću na način da se ne oštećuju ili na bilo koji način smetaju druga grobna mjesta.

Korisnici grobnih mjesta mogu povjeriti Upravi groblja brigu oko njihova održavanja, a mogu ovlastiti i treću osobu za brigu oko grobnog mjesta te o tome obavijestiti Upravu groblja.

Uprava groblja obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje raspored grobnih mjesta Položajnim planom groblja,OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • dodjeljuje grobna mjesta na korištenje uz naknadu,
 • obavlja naplatu godišnje grobne naknade,
 • donosi godišnji program održavanja groblja,
 • ugovara uređenje i održavanje groblja,
 • ugovara izgradnju i održavanje pratećih građevina i komunalne infrastrukture,
 • vodi grobnu evidenciju,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog vijeća Općine,
 • predlaže smjernice za izradu godišnjeg programa održavanja groblja,
 • uređuje i održava groblja, te uklanja otpad s groblja,
 • izvršava kaznene odredbe propisane ovom Odlukom.

Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje podnijeti izviješće o svom radu Općinskom Vijeću Općine Čavle.

Općinsko vijeće Općine Čavle donosi odluke o:

 • zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti osnivanja novih grobnih mjesta, ali postoji mogućnost ukopa u postojeća grobna mjesta,
 • o stavljanju groblja ili dijela groblja izvan uporabe, kada više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta,
 • o premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan uporabe,
 • o potrebi izgradnje ili rekonstrukcije groblja u skladu s Planom.

Odluke iz stavka 1. ovog članka moraju se oglasiti u službenom glasilu i dnevnom tisku, a po potrebi i na drugi način.

 

Download zahtjeva

Zahtjev za promjenu korisnika
Zahtjev za radove na groblju
Zahtjev za eshumaciju.pdf
Izjava o preuzimanju plaćanja.pdf